SZKOŁA PODSTAWOWA NR 184
Strona główna
Szkoła
Statut szkoły
Program
wychowawczy
Program
profilaktyki
Kadra
Rada Rodziców
Wykaz
podręczników
Plany lekcji
Po lekcjach
Lektury w kl. 4-6
Biblioteka
Pedagog
Pielęgniarka
Psycholog
Jadalnia
Gimnastyka
PŁYWALNIA
Osiągnięcia
Świetlica
Administracja
Wypadek
dziecka
Bezpieczna
droga do szkoły
Linki
► Sprawdzian
po szkole
podstawowej
Galeria
Zdjęcia klas
Certyfikaty
i dyplomy
Zbiórka baterii
Niebieska linia
Barbara Wenerska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 184

SP NR 184, im. Ludwika Waryńskiego, 91-496 Łódź, ul. Syrenki 19a, tel. (42)6582401, sp184@laser.net.pl

Co należy wiedzieć o sprawdzianie?

Kończy drugi etap edukacji.
Jest powszechny i obowiązkowy.
Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
Ma charakter ponadprzedmiotowy.
Sprawdza umiejętności w zakresie:
      - czytania,
      - pisania,
      - rozumowania,
      - korzystania z informacji,
      - wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Każdą z tych umiejętności należy traktować ponadprzedmiotowo.
Jest opracowywany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy
    wymagań egzaminacyjnych.
Poprzedza go wydanie informatora zawierającego: szczegółowy opis wymagań, kryteria oceniania, formę przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań.
Poprawia go i ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
Wynik jest opisany w skali punktowej.
Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

OGÓLNE STANDARDY WYMAGAŃ

OGÓLNE STANDARDY WYMAGAŃ będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej:
I. Czytanie.
Uczeń:
1. Odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową
i postawę obywatelską):
  a) źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów,
      elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury
      reprezentatywne dla danej epoki, polskie pieśni patriotyczne;
  b) teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie
      i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej;
  c) teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję,
      przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę;
  d) proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe,
      w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy;
  e) przedstawienia teatralne i filmy;
   f) przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby, rozpoznaje ich
     cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy
     przenośne.
2. Określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu:
  a) rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca,
      podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm;
  b) posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet,
      porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda,
      opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami
      związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją,
      filmem, teatrem, prasą.
3. rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach:
  a) diagramów,
  b) map,
  c) planów,
  d) schematów,
  e) innych rysunków.
4. odczytuje dane z:
  a) tekstu źródłowego,
  b) tabeli,
  c) wykresu,
  d) planu,
  e) mapy,
  f) diagramu,
oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

II Pisanie.
Uczeń:
- pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:
  a) opowiadanie,
  b) opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,
  c) sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,
  d) notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,
  e) kartka pocztowa,
  f) list prywatny i oficjalny,
  g) telegram,
  h) zaproszenie,
  i) zawiadomienie,
  j) ogłoszenie,
  k) instrukcja,
  l) przepis.
- formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):
  a) pyta i odpowiada,
  b) potwierdza i zaprzecza,
  c) poleca i prosi,
  d) przyrzeka i obiecuje,
  e) zachęca i zniechęca,
  f) zaprasza,
  g) przeprasza,
  h) współczuje,
  i) żartuje,
  j) wątpi,
  k) odmawia.
- buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki
  językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.
- przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:
  a) przenosi informacje na oś liczbową ,chronologiczną, układ współrzędnych,
  b) wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku.
- dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:
  a) dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,
  b) wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,
  c) pisze czytelnie.

III Rozumowanie.
Uczeń:
1. posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:
  a) sytuuje je w przestrzeni,
  b) umieszcza daty w przedziałach czasowych,
  c) oblicza upływ czasu między wydarzeniami,
  d) porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.

2. przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:
  a) domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,
  b) wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,
  c) wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka.

3. określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:
  a) wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,
  b) opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe.

4. wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

5. opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą :
  a) wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,
  b) prostego równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą,
  c) planu,
  d) mapy,
  e) prostego schematu,
  f) diagramu słupkowego,
  g) innego rysunku.

6. rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:
  a) liczb,
  b) figur,
  c) zjawisk,
  d) przemian,
  e) obiektów przyrodniczych,
  f) elementów środowiska,
- wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je.

7. dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:
  a) opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym spotykane w najbliższym otoczeniu,
  b) na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu.

8. ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania.

9. analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:
  a) porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,
  b) sprawdza wyniki z warunkami zadania.

IV Korzystanie z informacji.
Uczeń:

1. wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi.
2. analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami ( osadzonymi także w wartościach).

V Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Uczeń:

- posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
- wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
- wykonuje obliczenia dotyczące:
  a) długości,
  b) powierzchni,
  c) objętości,
  d) wagi,
  e) czasu,
  f) temperatury,
  g) pieniędzy.
- planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,
- wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:
  a) liczb,
  b) figur,
  c) zjawisk,
  d) przemian,
  e) obiektów przyrodniczych,
  f) elementów środowiska
i stosuje je do rozwiązania problemu.
- zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych.
- wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,
- rozumie potrzebę stosowania zasad:
  a) higieny,
  b) bezpieczeństwa,
  c) zdrowego trybu życia,
  d) oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,
  e) postępowania w środowisku przyrodniczym.
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136).